בײַ אונדז איז שטענדיק פֿינצטער

בײַ אונדז איז שטענדיק פֿינצטער,

די זון קוקט ניט אַרײַן,

אַלץ איז אײַנגעהילט אין חושך,

נעפּל אומעטום און פּײַן.

זינקט די װעלט אין חושך,

אַלץ טיפֿער װערט דער תהומ,

װעלקן פֿרילינגדיקע בלומען

אַרומגערינגלט מיט אַ צױם.

 

כתריאל ברױדאָ (װילנער געטאָ)

לידער פֿון די געטאָס און לאַגערן (1948) 

טעקסטן און מעלאָדיעס געזאַמלט: ש. קאַטשערגינסקי 

רעדאַקטירט: ה. לייװיק

(Kasriel Broydo (Vilna Ghetto

(Lider fun di getos un lagern (1948

Texts and melodies collected by: S. Kaczerginski

Edited by: H. Leyvik

For us it’s constant darkness,

the sun peers not inside,

everything enveloped in gloom,

fog everywhere – and anguish.

The world sinks into darkness,

ever deeper into abyss,

springtime’s flowers wither

encircled – hemmed in.

 

Translation: Levi Roth

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s