3. ממשות, מאַטעריע

ס: ממשותדיקײט, ישיקײט, מאַטעריעלקײט אאַז״װ ~> אַדי; סובסטאַנציאַליזירונג מאַטעריאַליזירונג, פֿאַרקערפּערונג אאַז״װ ~>; הגשמה, התגשמות; סובסטאַנציאַליזם, סובסטאַנציאַליטעט; סובסטאַנץ, ממשות, מהוּת, יש, עפּעס, עצם, זאַך, חפֿץ, אַרטיקל, ^קעגנשטאַנד, ^דינג, אָביעקט, יסוד, באַזע, באַזיס, פֿונדאַמענט.

פֿיזישע נאַטור, מאַטעריעלע עקסיסטענצ, מאַטעריאַליזמ, מאַטעריאַליטעט, גוּפֿניות, גשמיות, חוּמריות; שטאָף, מאַטעריע, עלעמענט, גוּפֿ, קערפּער, חומר, קאָרפּוס, דומם, מאַסע, פֿלײש, פֿלײש און בלוט, בשׂר ודם, באַשעפֿעניש, בריאַה, נפֿש, בעל־חי, ^װעזן, פּערזאָנ.

קאָנקרעציע,קאָנקרעטיזאַציע, מאַטעריאַליזאַציע, סובסטאַנציאַליסטאַציע, רעאַליזאַציע, ^אַקטואַליזאַציע, ינקאָרפּאָראַציע, ינקאַרנאַציע, פּערזאָניפֿיקאַציע.

נאַטור־פֿילאָסאָפֿיע, עקספּערימענטאַלע פֿילאָסאָפֿיע; סאָמאַטיזם, סאָמאַטיק, סאָמאַטאָלאָגיע.

מאַטעריאַליסט, סאָמאַטיסט, סאָמאַטאָלאָג, סובסטאַנציאַליסט.

װ: האָבן אַ ממשית ~>ס ; ק ענען אָנטאַפּן מיט די הענט; פֿאַרממשותן, קאָנקרעטיזירן, סובסטאַנציאַליזירן, רעאַליזירן, ^אַקטואַליזירן, מאַטעריאַליזירן, פֿאַרגופֿן, פֿאַרלײַבן, פֿאַרפֿלײשן, פֿאַרקערפּערן, אינקאָרפּאָרירנ, פּערזאָניפֿיצירן.

אַדי: סובסטאַנציעל, ממשותדיק, אָנטאַפּיק, קאָנקרעט, מהוּתיק, עצמדיק, ישיק, עפּעסדיק, זאַכיק, זאַכלעך, פֿונדאַמענטאַל, יסודיק, יסודותדיק, מאַסיװ, סאָליד, ^װעזנטלעך.

פֿיזיש, גוּפֿיש, קערפּערלעך, מאַטעריעל, גשמיותדיק, מגוּשמדיק, חומרדיק, ערדיש, שטאָפֿיק, מאַטעריאַליסטיש, סאָמאַטיש.

אינװ: ממש; בפּועל ממש; בממשות; אַזש.

זען אױך: זײַן 1, סוביעקטיװקײט 5, האַפֿטיקײט 208, אמת 362, װיכטיקײט 413.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s