2. ניט־זײַן 

ס: ניטאָיקײט, אומװירקלעכקײט, אומרעאַלקײט אאַז״װ ~>אַדי; דאָס ניט־זײַן, אומעקסיסטענץ, אומרעאַליטעט, אירעאַליטעט; ניהיליזם.

גאָרנישט, נול, בלאַנק, בלױז, בלײז, לײדיקײט, פּוסטקײט, װאַקוּום.

אידעע, חלים, אילוזיע, אײַנבילדונג, פֿאַנטאַזיע, מיראַזש, לופֿטבילד, װיזיע, כימערע, לופֿטשלאָס ~>346; פֿיקציע, לעגענדע, מיטאָס ~>381.

דבֿר שלא באָ ליולם; דאָס טעלערל פֿון הימל; ספֿר פּראַ(ל)ניק; פֿינפֿטער שוּלחן־ערוך; סוּכּה־שער; ביצה שלא נולדה ביום־טובֿ; אַ לונג־און־לעבער אונטער (אױף) דער נאָז; אַ קינד אין בױך; פֿױגל-מילך; אינדיק־װימענ; מוקנשמאַלץ; קאַטשקע-פּוטער; באָצרעס פּידרעך מיט לאַקרעצע אאַז״װ ~>363

װ: ניט־זײַן, ניט האָבן קײן עפּסיסטענץ, ניט זײַן בנימצא אאַז״װ ~>1.

אַדי: ניטאָיק, ניט־בנימצאדיק, ניט־במציאותדיק, ניט־פֿאַראַנענדיק, ניט־עקסיסטירנדיק, אומגעװע(ז)ן, אומגעבױרן, אומבאַשאַפֿן; גאָרנישטיק, נוליק, פּוסט, לײדיק, הױל, בלאַנק, בלױז.

ואמרעאַל, אומװירקלעך, אירעאַל, אידעאַל, אילװאָריש, װיזיאָנעריש, כימעריש, לעגענדאַריש, מיטיש, פֿאַבולאַר, פֿיקטיװ, אימאַגינער.

אינװ, פֿראַז: ניטאָ, ניט בנימצא; ניט במציאות, ניט פֿאַראַן, ניט פֿאַראַנען, ניט פֿאַרהאַנדן, עס איז אױפֿן הימל (אױפֿן בױדעמ) אַ יאַריד, עס הימלט, עס הײבט זיך ניט אָן; לא היו דבֿרים מעולם; להד״ם; לא היה ולא נבֿרא; עס איז נישט געשטױגן און נישט געפֿלױגן; לא דוּבים ולא יער אאַז״װ ~>363; עס האָט זיך אױסגעלאָזט (אױסגעלאָזן) אַ בױדעם (אַ האָן, אַ טײַך); בדליכּא שאַני.
שפּר: דרײַ זאַכן זעט מען קײן מאָל ניט: אַ קלײנעם טודרוסל, אַ װײַסן זשערעבטשיק און אַ ייִדן פֿון יוכאָװיץ.
זען אױך: אומממשות 4, אַװעקזײַיִקײט 112, פֿאַנטאַזיע 346, שקר 363. 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s