1. זײַן

ס: דאָיקײט, װירקלעכקײט, אַקטועלקײט, רעאַלקײט אאַז״װ ~> אַדי; דאָס זײַן, באַשטאַנד, עקסיסטענץ, קאָעקסיסטענץ, סובסיסטענץ, לעבן, רעאַליטעט, הװיה, מציאות, יש, פֿאַקט, ^טאַטזאַך; דער אַבסאָלוט; אָנטאָלאָגיע.

װ: זײַן, עקסיסטירן, געפֿינען זיך, באַשטײן, אָטעמען, לעבן; האָבן עקסיסטענץ; זײַן בנימצא, זײַן במציאות; זײַן באמת, זײַן בפּועל ממש ~>362

דאַי: דאָיק, זײַיק, עקסיסטירנדיק, במציאותדיק, בנימצאדיק, הװיהדיק, װירקלעכ, פֿאַקטיש, ^טאַטזאַכלעך, ^אַקטועל, רעאַל, װאָר, אמתדיק, פּאָזיטיװ, אַבסאָלוט.

אינװ: פֿאַראַן, פֿאַראַנען, פֿאַרהאַנדן; דע פֿאַקטאָ

זען אױך: ממשית 3, לעבן 242, אםת 362.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s