(הקדמה)★

[From the forward of Khaye Henya Elend’s Shtoib un Ash (Dust and Ashes), 1970]

 

די שילדערונגען אין דעם דאָזיקן בוך מײנעם נעמען

 אַרום די דורות, מיט װעלכע איך האָב געלעבט  אין די

,לענדער : צאַריש־רוסלאַנד, און סאָװיעט־רוסלאַנד, פּוילן

אוקראַינע, דײטשלאַנד, בעלגיע, פֿראַנקרײך… אָבער אומע

טום און שטענדיק איז פֿאַר יידן אין די גלות-לענדער

 געװען דער זעלבער גורל — גזירות רעות, אַלע שבעה מדורי

 …גיהנום

The descriptions in this book of mine comprise generations, with whom I lived in these lands: Tsarist-Russia, and Soviet-Russia, Poland, Ukraine, Germany, Belgium, France… but everywhere and always for Jews in goles was the same lot — harmful persecution, all seven circles of hell.

 

Di shilderungen in dem dozikn bukh maynem nemen arum di doyres, mit velkhe ikh hob gelebt in di lender: tsarish rusland, un soviet-rusland, poyln, ukraine, daytshland, belgie, frankraykh… ober umetum un shtendik iz far yidn in di goles-lender geven der zelber goyrl — gzeyres roet, ale shive-medu’re-gehenem.